Proiecte de dezvoltare

Economie şi mediul de afaceri
Elaborarea studiului privind oportunităţile de dezvoltare a afacerilor de către agenţii economici din comuna Veţel
Identificarea terenurilor disponibile şi a informaţiilor de interes pentru investitori
Diversificarea către activităţi non-agricole, crearea şi dezvoltarea de micro-intreprinderi
Sprijinirea agenţilor economici în vederea dezvoltării afacerilor
Ghidul întreprinzătorului - Comuna Veţel
Parc industrial comuna Veţel
Dezvoltarea şi modernizarea târgului de animale de la Mintia

Infrastructură şi mediu înconjurător
Alimentare cu apă a localităţii MintiaAlimentare cu apă potabilă a satului Leşnic
Alimentare cu apă potabilă a satelor Veţel şi Herepeia
Canalizare menajeră, staţii de epurare a apelor uzate menajere satele Veţel şi Herepeia
Canalizare menajeră, staţii de epurare a apelor uzate menajere în satul Mintia

Canalizare menajeră, staţii de epurare a apelor uzate menajere în satul Leşnic

Construcţia reţelei publice locale de alimentare cu gaz în satele aparţinătoare comunei Veţel

Reabilitarea şi modernizarea DC 130 între localităţile Herepeia şi Bretelin

Asfaltarea DC 126 C in zona localităţii Leşnic, comuna Veţel

Modernizare/ Reabilitare drumuri comunale (străzi secundare) din toate satele comunei Veţel

Sistem informatic integrat - Primăria Veţel

Reactulizare Plan Urbanistic General al comunei Veţel

Amenajare curs râul Mureş - zona Comunei Veţel

Protecţia şi conservarea naturii, a diversităţii biologice

Realizarea unui plan local de gestiune a deşeurilor - colectare selectiva , reciclare si punere in aplicare „Gestionarea deşeurilor - colectare selectivă"

Dezvoltarea sistemelor de salubrizare, a spaţiilor pentru depozitare temporară şi a platformei de depozitare a deşeurilor solide - Rampă pentru colectarea deşeurilor reciclabile

Implicarea comunităţii locale în amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din zonele de locuit din comuna Veţel

Împădurirea terenurilor agricole şi neagricole

Amenajarea spatiilor de interes public al comunei Veţel

Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public.

Extindere construire - zone noi de locuit

Construcţia a opt poduri peste vale Leşnicului, Valea Herepeiei, Valea Căoiului, Valea Vulcezului, Valea Veţelului 

Trecerea la nivel cu cale aferată şi pasaj pietonal în localitatea Mintia

 

Agricultură, dezvoltare rurală şi turism

Studiu privind potenţialul de dezvoltare agricol, forestier si de turism al comunei Veţel

Înfiinţarea /Modernizarea fermelor agricole

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere

Sprijinirea exploataţiilor agricole (fermelor) de semisubzistenţă

Susţinerea formelor asociative

Amenajare zona de agrement in vecinătatea râului Mureş

Sprijinirea fermierilor si deţinătorilor de păduri sa utilizeze serviciile de consiliere şi consultanţă în vederea îmbunătăţirii performantelor generale ale activităţii acestora.
Reabilitare fond forestier

Adaptarea agriculturii si silviculturii în acord cu masurile de creştere a competitivităţii.

Înfiinţarea grupurilor de producători - campanii de informare

Valorificarea potenţialului turistic din zonă - studiu si analiză cu privire la necesităţile si potenţialul turistic comuna Veţel

Punere în valoare a obiectivelor naturale de interes turistic din comuna Veţel

Dezvoltarea pomiculturii şi valorificarea florei spontane în comuna Veţel

Promovarea iniţiativelor de dezvoltare rurală

Exploataţii Piscicole şi zone de agrement comuna Veţel

Reabilitarea/ modernizarea /extinderea structurilor de cazare şi a utilităţilor conexe, precum şi a infrastructurii turistice de agrement din comuna Veţel


Social şi Resurse Umane

Promovarea culturii antreprenoriale, formare si sprijin pentru întreprinderi si angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii, dezvoltarea parteneriatului si încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali

Masuri active de ocupare a forţei de muncă

Program de instruire şi formare profesională continuă a personalului din învăţământ

Îmbunătăţirea şi perfecţionarea competenţelor profesionale a persoanelor adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) si industriei agro-alimentare.

Prevenirea creşterii numărului de persoane implicate în agricultura de subzistenţă

Dezvoltarea resurselor umane din comuna Veţel

Calificarea/ recalificarea, instruirea şi perfecţionarea persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă

Dezvoltarea pieţei muncii în comuna Veţel

Dezvoltarea capacităţii administrative - Primăria comunei Veţel

 

Educaţie, cultură şi sport

Dezvoltarea activităţilor sportive

Construire teren de sport satul Leşnic, comuna Veţel

Reabilitarea şi modernizarea bazei materiale şi a infrastructurii unităţilor de învăţământ, grădiniţelor

Evenimente cultural artistice

Reabilitare Cămine Culturale din toate satele aparţinătoare comunei Veţel

Protejarea patrimoniului cultural de interes local al Comunei Veţel

Reabilitare lăcaşe de cult, comuna Veţel

Înfrăţirea comunei Veţel

Punct de Acces Public la Informaţie (PAPI) - Veţel

Casa de Cultură localitatea Veţel