Infrastructura

Serviciile şi comerţul

Activitatea ce a luat amploare în sectorul privat este comerţul atât alimentar cât şi nealimentar. Sectorul de servicii este mai slab reprezentat în dinamica economiei comunei Veţel.
Pentru comerţul alimentar şi nealimentar există magazine mixte în satele comunei Veţel, şi o serie de unităţi particulare a micilor întreprinzători, care de altfel au prestaţii şi în alimentaţia publică.

 

Transporturile şi reţeaua de acces

Circulaţie Rutieră

Comuna Veţel este străbătută de căi de comunicaţie feroviară şi rutieră de interes naţional şi european.
Satele Mintia, Veţel şi Leşnic sunt străbătute de drumul european DE 68(DN 7)
Satele Muncelu Mic, Muncelu Mare, Runcu Mic şi Boia Bîrzii sunt legate de reşedinţa comunei prin drumul judeţean DJ 708 D, iar satele Herepeia, Bretelin şi Căoi, prin drumuri comunale.
DC 126 A: DC 126 C - Muncelu Mare
DC 126 B - străbate Muncelu Mic(DJ 708 D) - Runcu Mic - Muncelu Mare
DC 126 C străbate Muncelu Mare - Boia Birzii - Leşnic
DC 129 A : DN 7 Mintia
DC 129 B: Mintia -Mintia târg
DC 130 : DN 7 -Veţel, Bretelin,Căoi, Herepeia

 

Circulaţie Feroviară
Satele Mintia şi Veţel sunt situate pe tronsonul de cale ferată ce leagă România de Europa Occidentală.

 

Turismul

Comuna Veţel are trei zone de agrement, două de-a lungul pârâului Veţel şi a pârâului Vulcez şi una de-a lungul pârâului Leşnic.
Pe lângă aceste zone de agrement amintim şi următoarele obiective turistice:

Castrul Roman Micia - DN 7
Biserica Sfântul Nicolae - Leşnic - DN 7
Biserica Sfânta Paraschiva - Vulcez - DN 7
Zona Pădurenilor - DJ 708 D

Castrul roman Micia - există urme ale unei importante aşezări romane, dezvoltată în jurul marelui castru de aici. Deşi avea statut rural - pagus aşezarea prezenta un înalt grad de urbanizare, cu reţea stradala ortogonală, edificii publice monumentale - terme, amfiteatru - şi port la Mureş, amenajat cu cheiuri din zidărie de piatră. Aşezarea romană Micia este situată pe malul de S al Mureşului, la circa 3 km faţă de defileul Brănişca, cel mai îngust loc al văii râului. Ea este alcătuită din castrul auxiliar cu o suprafaţă de aproximativ 7,2 ha şi din aşezarea civilă adiacentă (inclusiv necropolele) extinsă pe mai mult de 15 ha. Aflată într-un punct obligatoriu de trecere al căi de comunicaţie ce leagă Podişul Transilvaniei de Câmpia Tisei, aşezarea a jucat un rol strategic de primă mână în cadrul sistemului de apărare al Daciei. Dar tot datorită poziţiei sale ea a suferit în epoca modernă o serie de distrugeri. Astfel, centrul său este intersectat de calea ferată dublă Arad - Deva şi de şoseaua naţională dintre aceleaşi localităţi. 

Punctul Gerhat din localitatea Mintia - În hotarul localităţii se semnalează o aşezare aparţinând culturii Turdaş cu elemente ale grupului cultural Mintia-Foeni. Aceasta se află în dreptul pasajului rutier construit pentru traversarea căii ferate uzinale care deserveşte termocentrala din localitate.
Tot la Mintia s-a descoperit un mare tezaur monetar roman imperial cu ocazia lucrărilor la termocentrală (1968).
La Muncelu Mic, mina de cupru a fost exploatată din perioada medievală.
Aceste relicve se adaugă altor resurse care pot face din Veţel o locaţie importantă pentru dezvoltarea de servicii de turism.

 

Servicii publice

Gospodărirea apelor

Trei dintre localităţile comunei Veţel s-au dezvoltat de-a lungul malurilor Mureşului - Veţel, Mintia, Leşnic - ceea ce conferă iniţial atât sursa de apă, cât şi terenul fertil necesar lucrărilor agricole. În prezent, din studiile hidrologice executate la sursă - râul Mureş - a rezultat un grad ridicat de poluare chimică ce afectează şi o parte din pânză freatică adiacentă. O altă problemă cu care se confruntă relativ frecvent aceste localităţi este inundarea terenurilor agricole în zonele unde digurile existente pe malurile râului Mureş sunt degradate sau nu există îndiguiri.
Sursele de apă sunt poluate atât prin deversările de la depozitele de steril de mină cât şi din alte deversări chimice industriale de-a lungul bazinului hidrografic al râului Mureş. Acestea induc şi în pânza freatică din lunca Mureşului poluanţi, conducând la situaţia în care se impune alimentarea cu apă potabilă de calitate transportată de la distanţă pentru localităţile de pe malul râului Mureş.
Lucrările hidroameliorative - îndiguiri, desecări - sunt necesare în lunca Mureşului, având în vedere frecventele inundaţii din ultima perioadă. Sunt oportune lucrări de decolmatare a canalelor de desecare existente, cât şi îndiguiri pe malul stâng al Mureşului.

 

Alimentarea cu apă

Din punct de vedere al alimentării cu apă potabilă în sistem centralizat doar în localitatea Mintia există o lucrare de alimentare cu apă care se află în fază de finalizare (lucrarea fiind finalizată în proporţie de 80 %, mai este necesară montarea unui rezervor).
Mai există încă două obiective de investiţii de alimentare cu apă în sistem centralizat pentru localităţile Veţel, Leşnic şi Herepeia aflate în faza de proiectare.
În prezent în localităţile comunei Veţel nu există un sistem unitar de alimentare cu apă, în principal datorită extinderii în teritoriu a localităţilor componente, cât şi gradului ridicat de poluare a apelor de suprafaţă.
Alimentarea cu apă se face din fântâni individuale alimentate din pânza freatică. În zona stadionului, pe malul stâng al Mureşului există o captare de apă subterană cu puţ săpat, din care apa este condusă la un rezervor de beton amplasat pe o înălţime la limita de est a localităţii. Puţul de apă, conductele şi rezervorul au fost destinate alimentării cu apă a satului Herepeia şi au fost construite şi exploatate de către Intreprinderea Minieră, deoarece puţurile de apă din localitate au fost puternic afectate de poluanţi datorită iazurilor de decantare şi depozitelor de steril provenite de la minele din zonă.
Pentru localităţile Herepeia, Leşnic, Mintia şi Veţel problema alimentării cu apă este similară, având aceleaşi condiţii existente - pânza freatică poluată fie din apele râului Mureş, fie din depozitele de steril de mină.
Apele de suprafaţă din zona localităţilor Mintia şi Herepeia sunt puternic poluate din cauza sterilului de mină, în aceste condiţii nici apele de suprafaţă, nici apele subterane nu pot fi potabilizate în condiţii economice.

Canalizare

Localităţile componente ale comunei Veţel nu dispun de un sistem de canalizare centralizat, canalizarea apelor menajere uzate făcându-se în fose septice.
Există studii de fezabilitate pentru introducerea canalizării menajere în localităţile Veţel, Herepeia, Mintia şi Leşnic.

Alimentarea cu energie electrică

În prezent zona este alimentată cu energie electrică de la staţia de transformare de 110 kV, de unde porneşte o linie aeriană de 20 kV care alimentează transformatoarele aeriene din zonele de pe malul lacului.
Reţeaua electrică din zonă satisface necesarul de consum, dar este necesar revizuitul iluminatului public.

Alimentarea cu gaze naturale

În prezent la nivelul comunei Veţel există un sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale în localităţile Mintia, Veţel, Herepeia, Leşnic şi Căoi (zona turistică).

 

Telefonie

Există o centrală telefonică în localitatea Veţel care satisface necesarul de posturi telefonice pentru toţi consumatorii din zonă.
În prezent există un număr de aproximativ 300 de abonaLocalităţile Boia Bârzii, Bretelin, Căoi, Muncelu Mare, Muncelu Mic, Runcu Mic sunt amplasate la altitudini ce variază între 790 m şi 370 m, cât şi la distanţă mare una faţă de cealaltă, ceea ce conduce la unica posibilitate de alimentare cu apă potabilă, în sistem individual, din fântâni.

mente telefonice (telefonie fixa).
Tot aici amintim de existenţa reţelei de televiziune prin cablu în localităţile Mintia, Veţel, Herepeia şi Leşnic. Localităţile Mintia şi Leşnic in grila de programe numaranduse si programele locale, si regionale.
Recepţia posturilor TV se face şi prin antene pentru captarea televiziunii digitale aflate în proprietate personală a locuitorilor comunei.
Serviciile de Internet la nivelul comunei sunt oferite de Romtelecom prin serviciul click net iar în viitorul apropiat se va urmării extinderea şi dezvoltarea serviciului de internet prin alte servicii click net expres, fibră optică, etc.

 

Salubritate

În prezent în localitatea Mintia există o rampă de colectare a gunoaielor menajere. În localităţile comunei colectarea gunoiului menajer se face de către operatorul local de salubritate.