Cadrul geografic


 

Comuna Veţel se află amplasată în partea centrală a judeţului Hunedoara, fiind alcătuită din următoarele localităţi: Veţel – reşedinţa de comună, Boia Bârzii, Bretelin, Căoi, Herepeia, Leşnic, Mintia, Muncelu Mic, Muncelu Mare, Runcu Mic. Suprafaţa comunei este de 11389 ha. Comuna Veţel este considerată una din cele mai dezvoltate comune din judeţul Hunedoara.Sistemul rural al comunei are două caracteristici habitaţionale diferite, unul specific aşezărilor de pe Valea Mureşului, în care se includ satele Mintia, Veţel, Leşnic şi marginal satele Herepeia, Bretelin şi Căoi; şi altul specific ţinutului pădurenilor din Munţii Poiana Ruscă, de care aparţin satele Muncelu Mic, Muncelu Mare, Boia Bîrzii şi Runcu Mic.
Poziţia geografică a comunei Veţel, este limitată de valorile 45 grade 54 00 latitudine nordică şi 22 grade 48 00 longitudine estică.
Accesul în comună se face pe DN 7 care străbate reşedinţa de comună.
Principalul curs de apă care străbate teritoriul comunei este râul Mureş.
Teritoriul administrativ al comunei Veţel este delimitat spre nord de râul Mureş şi comunele Ilia, Brănişca şi Şoimuş, spre vest se învecinează cu comunele Ilia şi Dobra, spre sud cu Comunele Cerbăl şi Peştişu Mic, iar spre est cu comuna Cârjiţi şi cu municipiul Deva.

 

Relieful

Relieful comunei este variat şi se încadrează în masivul Poiana Ruscă, constituit din şisturi cristaline cu o structură geologică complexă şi fragmentare pronunţată.
Din punct de vedere topografic terenul comunei Veţel este denivelat, prezentând diferenţe de nivel de la cota 179,80 M.N. (lunca Mureşului, în dreptul localităţii Leşnic), până la cota 780,00 M.N. în dreptul localităţii Muncelu Mare. Vegetaţia predominant deluroasă este caracterizată din păduri de fag, carpen şi stejar şi păşuni. Solurile se încadrează în categoria silvestre brune, silvestre podzolice şi brune-gălbui.

 

Hidrologie

Reţeaua hidrografică a râului Mureş adună toate apele curgătoare din zonă.
Văile sunt în majoritate înguste şi adânci cu procese active de versant. În partea inferioară a bazinului apar terenuri cu eroziune moderată şi puternică.

 

Caracteristici geotehnice

Din sondajul efectuat în zonă se consemnează următoarea stratificaţie:
a) Între cotele ± 0,00 considerată suprafaţa terenului şi – 0,50 sol vegetal
b) Între cotele – 0,50 şi – 2,50 argilă cafenie cu intercalaţii cenuşii cu concreţiuni calcaroase plastic vâscoase – teren contractabil
c) Sub cot – 2,50 apare zona de stâncă, izolat apărând straturi de pietriş şi nisip
d) Apa freatică apare în regim stabilizat la cota – 3,0 m
e) Adâncimea minimă de fundare este de – 1,0 m
f) Presiunea admisibilă este de 200 kPa sau 2,0 kgf/cmp

 

UTILIZAREA TERENULUI

Comuna Veţel se întinde pe o suprafaţă de 11389 ha, reprezentând aproximativ 2 % din suprafaţa judeţului Hunedoara. În aceasta suprafaţă sunt incluse:
a) 4085 ha – terenuri agricole reprezentând 35,86% din suprafaţa comunei, din care:
– 1264 ha teren arabil,
– 1520 ha păşuni,
– 1298 ha fâneţe si 3 ha livezi
b) 6647 ha – fond forestier, respectiv 58,36% din suprafaţa comunei
c) 657 ha – terenuri neagricole, ocupate de curţi, clădiri, drumuri, terenuri neproductive, ape si stufăriş
Suprafaţa locuibilă: 44123 mp