Analiza SWOT a comunei


 

ECONOMIA ŞI MEDIUL DE AFACERI

Puncte tari :

• Acces la reţeaua naţională şi europeană de transport rutier: drumului european E68 (DN 7)care străbate ţară de la Arad la Bucureşti prin oraşele Deva, Orăştie, Sibiu şi Braşov
• Vecinătatea cu un oraş dezvoltat cum este oraşul Deva
• Existenţa multor spaţii(hale) neexploatate
• Forţă de muncă calificată şi disponibilă
• Funcţionarea pe teritoriul Comunei Veţel, a SC COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA şi a celorlalte societăţi care o deservesc
• Existenţa în zonă a unui număr destul de mare de unităţi industriale pe domenii de activitate cum ar fii: prelucrare materiale, prelucrare materiale plastice, prelucrare lemn, etc.
• Existenţa târgului de animale Mintia
• Resurse bogate ale solului şi subsolului
• Existenţa în zonă a unor societăţi comerciale care activează în domeniul industrial de producţie şi comercializare.
• Reţea de alimentare cu apă în Mintia, Herepeia, Veţel şi Leşnic şi reţea de canalizare în Herepeia, Veţel şi Leşnic.

Puncte slabe:

• Accesul dificil al IMM-urilor şi producătorilor agricoli la sursele de finanţare
• Insuficienta dezvoltare a parteneriatului public-privat
• Accesul dificil al IMM-urilor la sursele de finanţare
• Politici manageriale slab dezvoltate la nivelul IMM-urilor
• Posibilitate redusă de cofinanţare de la bugetul local a proiectelor
• Acces dificil la informaţie în domeniul afacerilor
• Număr scăzut al unităţilor ce oferă servicii de cazare şi masă.
• Lipsa unor spaţii adecvate pentru unităţile de prestări servicii
• Nivel redus de investiţii în IMM
• Spirit antreprenorial slab dezvoltat.
• Iniţiative antreprenoriale slab dezvoltate
• Acces dificil la sistemele de creditare
• Slabă valorificare a resurselor naturale şi a materiilor prime din mediul rural

 

Oportunităţi:

• Infrastructura de afaceri finanţată prin fonduri structurale poate impulsiona dezvoltarea economică a comunei.
• Dezvoltare sector privat
• Existenţa unor posibilităţi viitoare de sprijin financiar prin subvenţii
• Existenţa posibilităţii de dezvoltare economică a tuturor satelor datorită infrastructurii deja existente
• Atragere investitori, forţa de munca ieftina
• Infrastructura de afaceri finanţată prin fonduri structurale poate impulsiona dezvoltarea economica a comunei şi zonelor aparţinătoare
• Posibilitatea atragerii unor resurse la bugetul local (resurse guvernamentale, fonduri structurale de dezvoltare, resurse private);
• Posibilitatea iniţierii unor facilităţi fiscale pe perioada investiţiilor de lungă durată a întreprinzătorilor
• Existenţa utilităţilor necesare pentru crearea unui mediu de afaceri favorabil;
• Dezvoltarea sectorului de servicii;
• Creşterea numărului de investitori – crearea de noi locuri de muncă – creşterea productivităţii economice a localităţii.
• Existenta unor materii prime si resurse naturale ce pot fi valorificate prin crearea valorii adăugate.
• Existenta unui potenţial ridicat de producere a energiei regenerabile

 

Ameninţări:

• Resurse insuficiente ale autorităţii publice locale pentru finanţarea unor proiecte majore
• Emigrarea forţei de munca în statele UE
• Dezvoltarea economiei subterane
• Aşezarea în apropierea municipiilor Hunedoara şi Deva poate orienta investitorii (pe termen scurt) înspre aceste localităţi în detrimentul comunei Veţel
• Capacitate redusă a agenţilor economici de a se adapta la condiţiile de calitate impuse de UE
• Neadaptarea infrastructurii mediului de afaceri la cererea existentă.

 

INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Puncte tari :

• Infrastructură dezvoltată : educaţie, cultură şi sport.
• Reţea hidro bogată
• Spaţii verzi/locuitor mari
• Existenţa tradiţiilor şi bio – diversităţii bine conservate
• Iluminat public în toate satele comunei
• Gaz metan în localităţile : Mintia, Veţel, Herepeia, Leşnic şi Căoi (zona turistică)

 

Puncte slabe :

• Existenţa în zonă a unor posibile focare de poluare a mediului înconjurător
• Lipsa gazului metan din celelalte localităţi ale comunei
• Existenţa în comună a unor intreprinderi şi depozite de zgură, care în anumite condiţii produc poluare
• Trafic auto aglomerat şi de mare tonaj
• Stare necorespunzătoare a câtorva drumuri comunale
• Poluarea râului Mureş
• Inexistenţa tehnologiilor moderne de reducere a poluării industriale
• Gestionarea deficitară a deşeurilor

 

Oportunităţi:

• Conştientizarea populaţiei privind necesitatea protejării mediului – Ecologizarea zonei
• Accesarea fondurilor structurale pentru reţele de apă şi canalizare în satele aparţinătoare comunei Veţel.
• Introducerea gazului metan în toate satele aparţinătoare comunei
• Amenajarea complexă a râului Mureş, cu scopul de a regulariza cursul şi debitul râului.
• Reabilitarea şi modernizarea drumurilor în toate localităţile comunei

 

Ameninţări :

• Zonă predispusă calamităţilor naturale (inundaţii, alunecări de teren)
• Poluarea râului Mureş
• Imposibilitatea asigurării susţinerii financiare în toate domeniile infrastructurii
• Educaţie ecologică insuficientă şi superficială
• Investiţii scăzute în domeniul mediului.

 

AGRICULTURĂ, DEZVOLTARE RURALĂ ŞI TURISM

Puncte tari :

• Forma de relief corespunzătoare dezvoltării agriculturii, creşterii animalelor şi agroturismului
• Zone de agrement – două de-a lungul pârâului Veţel şi a pârâului Vulcez, şi una de-a lungul pârâului Leşnic.
• Suprafaţă mare de teren agricol;
• Acces uşor la parcelele de teren;
• Existenţa unui potenţial piscicol mare datorită râului Mureş.
• Calitatea relativă superioară a terenurilor agricole;
• Potenţial agricol.
• Situri arheologice Castrul roman Micia , Punctul Gerhat, din localitatea Mintia
• Zonă atractivă din punct de vedere turistic şi peisagistic.
• Puncte de atracţie şi monumente istorice şi culturale: Biserica Sfântul Nicolae – Leşnic, Biserica Sfânta Paraschiva – Vulcez, Biserica Reformată din Mintia, Castelul Gyulai Ferencz Mintia

 

Puncte slabe :

• Lipsa de fonduri private pentru dotarea cu maşini şi utilaje agricole;
• Terenuri necultivate în anumite zone;
• Slabă organizare a formelor asociative de exploatare a terenului;
• Lipsa mijloacelor de lucru;
• Greutatea obţinerii fondurilor necesare înfiinţării exploataţiilor agricole;
• Practicarea agriculturii de subzistenţă (pentru auto-consum).
• Sectorul pensiunilor agroturistice este destul de slab reprezentat
• Nu există formare profesională pentru sectorul turism;
• Slaba promovare a patrimoniului cultural, peisagistic, a diverselor trasee turistice etc.;
• Potenţial turistic nevalorificat corespunzător

 

Oportunităţi:

• Posibilitatea realizării unor ferme zootehnice prin accesarea de fonduri europene
• Zone cu potenţial turistic neexploatat pentru dezvoltarea agroturismului
• Atragerea de investitori
• Sprijin nemijlocit a specialiştilor din agricultură
• Dezvoltarea sectorului privat
• Existenţa unui potenţial de investiţii în dezvoltarea agriculturii
• Potenţial piscicol neexploatat;
• Posibilitatea dezvoltării microfermelor în mediul rural.
• Posibilitatea realizării de culturi ecologice
• Diversificarea şi dezvoltarea activităţilor economice în mediul rural;
• Sprijinirea construirii infrastructurii aferente formelor asociative;
• Încurajarea asocierii şi sprijinirea înfiinţării de exploataţii pentru culturi alternative şi ecologice;
• Creşterea competitivităţii sectorului agricol prin sprijinirea tinerilor fermieri în dezvoltarea afacerilor;
• Crearea, dezvoltarea unităţilor agricole de producţie şi prelucrare;
• Amenajarea pensiunilor rurale familiale;
• Practicarea turismului sportiv;
• Dezvoltarea parteneriatului şcoală, mediu de afaceri turistic.

 

Ameninţări :

• Nesiguranţa valorificării produselor agroalimentare
• Scăderea numărului de animale şi a interesului creşterii acestora datorită modului de valorificare defectuos şi a preţului scăzut
• Concurenţa cu mari producători agricoli
• Zone inundabile de-a lungul albiei Mureşului.
• Competitivitate pe piaţa de desfacere a produselor din partea altor producători din alte localităţi şi zone ale ţării.
• Inundaţiile şi alunecările de teren;
• Lipsa publicităţii locurilor cu potenţial turistic;
• Competitivitate cu alte localităţi care deţin potenţial turistic.

 

SOCIAL ŞI RESURSE UMANE

Puncte tari :

• Existenţa de dispensare şi cabinete medicale, şcoli, grădiniţe, biserici
• Tineri cu studii superioare
• Tineri care doresc să se perfecţioneze în anumite domenii specifice
• Există forţă de muncă
• Reţea de învăţământ şcolar adaptată condiţiilor zonei (învăţământ primar şi gimnazial)
• Distribuţia echilibrată a populaţiei după sexe
• Forţă de muncă bine calificată şi instruită

• Existenta forţei de munca, în special tineri si femei disponibili sa dezvolte activităţi economice neagricole

• Existenţa unui serviciu cu finanţare nerambursabilă de îngrijire medicală la domiciliu.

 

Puncte slabe :

• Număr relativ mare de şomeri
• Buget local cu resurse reduse
• Ponderea crescută a populaţiei inactive
• Servicii sociale slab dezvoltate
• Procent ridicat de persoane vârstnice cu venituri reduse
• Lipsa cunoştinţelor specifice pentru dezvoltarea afacerilor si crearea de noi locuri de munca;
• Investiţii scăzute în resursele umane;
• Fluctuaţia populaţiei bine pregătite înspre alte zone.
• Implicarea insuficientă a societăţii civile şi a bisericii în rezolvarea problemelor sociale comunitare

 

Oportunităţi:

• Realizarea de mici intreprinderi, ferme şi micro – ferme pentru atragerea forţei de muncă
• Noi surse de investiţii , inclusiv fondurile structurale
• Dezvoltarea sectorului IMM-urilor si crearea de noi locuri de munca
• Grad relativ ridicat de şomeri neindemnizaţi în căutarea unui loc de muncă
• Forţa de muncă ieftina, disponibila , cu calificare satisfăcătoare
• Posibilitatea dezvoltării de programe de integrare pe piaţa muncii prin reconversie profesională.

 

Ameninţări :

• Depopularea comunei prin migrarea populaţiei spre alte zone din tară sau în străinătate pentru căutarea unui loc de muncă
• Scăderea natalităţii, îmbătrânirea populaţiei
• Lipsa de preocupare pentru recalificări
• Fluctuaţie mică a personalului spre alte domenii de activitate;
• Migraţia forţei de muncă calificată şi mai ales înalt calificată către alte localităţi din judeţ, alte zone ale ţării şi către ţările membre UE.

 

EDUCATIE, CULTURĂ ŞI SPORT

Puncte tari :

• Şcoli primare pentru clasele I – IV în satele Veţel, Mintia şi Leşnic
• Şcoli generale pentru clasele V-VIII în localitatea Veţel;
• Existenţa de cămine culturale în satele Veţel, Mintia, Bretelin, Muncelu Mare, Muncelu Mic, Boia Bârzii, Leşnic .
• Existenţa a două terenuri sportive în localităţile Mintia şi Veţel şi a unui teren sintetic în Leşnic
• Existenţa de lăcaşe de cult în toate satele comunei (biserici)
• Resurse umane cu nivel ridicat de calificare si experienţa profesională
• Existenţa unui număr corespunzător de unităţi de învăţământ, raportat la populaţia comunei
• Cadre didactice deschise perfecţionării şi interesate în desfăşurarea unui învăţământ de calitate
• Infrastructură de educaţie, cultură şi sport relativ bună.

Puncte slabe :

• Număr mic de şcolari şi preşcolari
• Lipsa unei săli de sport
• Implicare redusă a cetăţenilor la viaţa asociativă
• Lipsa unor programe/activităţi de angrenare a comunităţii locale în rezolvarea unor probleme ale comunităţii şi luarea deciziilor.

 

Oportunităţi:

• Dotarea corespunzătoare a şcolilor din comună
• Conectare la internet
• Amenajare de parcuri de joacă pentru copii de la sate
• Organizarea de întreceri sportive la nivel local
• Organizarea de concursuri cultural-educative pentru elevi si tineri
• Afirmarea tinerelor talente în diferite domenii artistice şi sportive
• Posibilitatea accesării de fonduri pentru dezvoltarea educaţiei, culturii şi sportului în comună.
• Realizarea de investiţii pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie, cultură şi sport.
• Atragerea cetăţenilor la viaţa asociativă prin participarea în luarea deciziilor la nivelul comunităţii, participarea la elaborarea unor politicii de interes public;
• Elaborarea unui cadru organizat prin care cetăţenii să se implice în activităţile şi rezolvarea problemelor de interes comunitar.
• Îmbunătăţirea standardelor educaţionale ale populaţiei

 

Ameninţări :

• Număr mic de copii în clasele I – VIII. Există riscul ca şi şcolile existente să fie închise datorită numărului mic de elevi
• Migrarea populaţiei tinere spre alte zone
• Îmbătrânirea populaţiei